ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) ครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๑ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) ครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๑ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๑ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) การสอนรายวิชา พระไตรปิฎกวิเคราะห์ และพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
ภาคเช้า บรรยาย เวลา ๐๙:๐๐ – ๑๑: ๐๐ น.
รายวิชาพระไตรปิฎกวิเคราะห์
บรรยายโดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ห้อง ZOOM เปิด เวลา ๐๘:๓๐ น.
ภาคบ่าย งดบรรยาย พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ บรรยายโดย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี
Close