ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) ครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๒ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) ครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๒ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๒ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) การสอนรายวิชา พระไตรปิฎกวิเคราะห์ และพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
ภาคเช้า เวลา ๐๙:๐๐ – ๑๑: ๐๐ น. พระไตรปิฎกวิเคราะห์
หัวข้อ “แนวคิดเบื้องหลังการจัดระบบเนื้อหาในพระไตรปิฎก”
บรรยายโดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
หัวข้อ “คณิตศาสตร์ในพระไตรปิฎก”
บรรยายโดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Close