ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องชื่อส่วนงานภาษาอังกฤษ

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องชื่อส่วนงานภาษาอังกฤษ

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องชื่อส่วนงานภาษาอังกฤษ และชื่อตำแหน่งบุคลากรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมี พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. เป็นประธานกรรมการ พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส เป็นกรรมการและเลขานุการ มีกรรมการ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ รูป/คน โดยประชุมออนไลน์ผ่านZoom

Close