ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อสร้างเเละพัฒนากำลังคนฯ ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อสร้างเเละพัฒนากำลังคนฯ ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น.
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส ผู้อำนวยการกองวิชาการ พระมหาธิติ อนุภทฺโท นักจัดการงานทั่วไป กองวิชาการ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,ศ.ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาฯและ พระมหาประกาศิต สิริเมโธ,ผศ. อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อสร้างเเละพัฒนากำลังคนที่มีทักษะเเละสมรรถนะสูง ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม (สป.อว.) ณ โรงเเรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
Close