ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2566

ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2566

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนมิถุนายน ในการนี้ได้มีการแนะนำบุคลากรใหม่ และนิสิตปฏิบัติงาน รวมทั้งปรึกษาหารือในเรื่องงานต่าง ๆ วางระบบการทำงาน สอบถามถึงภาระของผู้บริหารและบุคลากรที่ทำอยู่ในปัจจุบัน และแบ่งภาระงานให้ครอบคลุมถึงทุกคน เลิกประชุมเวลา 16.15 น.

Close