ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการแปลตำราวิชาการ มจร ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการแปลตำราวิชาการ มจร ครั้งที่ 1/2566

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการแปลตำราวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 303 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อคณะกรรมการมาประชุมครบแล้ว ท่านประธานได้กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย ต่อจากนั้น พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส ผอ.กองวิชาการ กรรมการและเลขานุการ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป เลิกประชุมเวลาประมาณ 15.15 น.

Close