ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) ครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๓ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) ครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๓ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๓ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) การสอนรายวิชา พระไตรปิฎกวิเคราะห์ และพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
ภาคเช้า เวลา ๐๙:๐๐ – ๑๑: ๐๐ น. พระไตรปิฎกวิเคราะห์
งดบรรยาย
ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
หัวข้อ “พระพุทธศาสนากับปัญญาประดิษฐ์(AI)”
บรรยายโดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา
Close