การประชุมสภาวิชาการ

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อคณะกรรมการสภาวิชาการมากันครบองค์ประชุมแล้ว พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เลขานุการสภาวิชาการ ได้นำเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระต่อไป เลิกประชุมเวลาประมาณ 15.03 น.

Close