ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) ครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๖ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) ครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๖ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๖ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) การสอนรายวิชา พระไตรปิฎกวิเคราะห์ และพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
ภาคเช้า เวลา ๐๙:๐๐ – ๑๑: ๐๐ น. พระไตรปิฎกวิเคราะห์
หัวข้อ “โครงสร้างเนื้อหาพระสูตร”
บรรยายโดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
หัวข้อ “พระพุทธศาสนากับฟิสิกส์ใหม่” ต่อ
บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ

Close