ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรึกษาหารือแนวทางการจัดทำเว็บไซต์ระบบการติดตามการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของคณาจารย์ มจร

ปรึกษาหารือแนวทางการจัดทำเว็บไซต์ระบบการติดตามการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของคณาจารย์ มจร

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส ผู้อำนวยการกองวิชาการ และพระมหาธิติ อนุภทฺโท เข้าพบพระมหาสาธิต สาธิโต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดทำเว็บไซต์ระบบการติดตามการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของคณาจารย์ มจร ณ ห้องประชุม ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

Close