ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมสมัชชาสภาการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1

เข้าร่วมประชุมสมัชชาสภาการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส ผู้อำนวยการกองวิชาการ ได้รับมอบหมายเป็นตัวเเทนในนามมหาวิทยาลัยร่วมกับ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาสภาการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1
(1st National Education Assembly) ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
Close