ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) ครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๗ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) ครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๗ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๗ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) การสอนรายวิชา พระไตรปิฎกวิเคราะห์ และพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
ภาคเช้า เวลา ๐๙:๐๐ – ๑๑: ๐๐ น. พระไตรปิฎกวิเคราะห์
งดบรรยาย
ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
หัวข้อ “พระพุทธศาสนากับฟิสิกส์ใหม่” ต่อ
บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
Close