ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมกองวิชาการ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

ประชุมกองวิชาการ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

ประชุมกองวิชาการ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ นำโดย พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส ผู้อำนวยการกองวิชาการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้งสองท่าน และเจ้าหน้าที่กองวิชาการ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

Close