การประชุมสภาวิชาการ

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2566

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2566

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี โดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เลขานุการสภาวิชาการ ได้จัดประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2566 เมื่อกรรมการสภาวิชาการมาครบองค์ประชุมแล้วทั้งในห้องประชุม 401 และในระบบ Zoom พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาวิชาการในครั้งนี้ ได้กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาวิชาการ ต่อจากนั้น เลขานุการสภาวิชาการ ได้นำเข้าสู่วาะการประชุมตามลำดับต่อไป ในช่วงท้ายหลังจากปิดการประชุมแล้ว เนื่องจากในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ดังนั้น เลขานุการสภาวิชาการได้เป็นตัวแทนของกรรมการสภาวิชาการทั้งหมดได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ มอบของขวัญของที่ระลึกและอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปด้วย ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปได้กล่าวขอบคุณกรรมการสภาวิชาการทั้งหมดที่ร่วมกันอวยพรในครั้งนี้ หลังจากนั้นได้ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกในครั้งนี้ด้วย เลิกประชุมสภาวิชาการ เวลา 15.50 น. ร่วมอวยพรวันเกิดให้ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เลิกเวลาประมาณ 16.00 น.

Close