สารสนเทศสไลด์แบนเนอร์

แจ้งข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษา จำนวน ๓ ฉบับ

แจ้งข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษา จำนวน ๓ ฉบับ

แจ้งข้อบังคับมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ ฉบับ
๑. ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๖
๓. ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ. ๒๕๖๖

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเพื่อไปใช้งานได้

Close