ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) ครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๑๑ วันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) ครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๑๑ วันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๑๑ วันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills)การสอนรายวิชาพระไตรปิฎกวิเคราะห์ และพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
(ภาคเช้า) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. รายวิชา พระไตรปิฎกวิเคราะห์
บรรยายโดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(ภาคบ่าย) เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
หัวข้อ “พุทธบูรณาการทางสังคมศาสตร์”
บรรยายโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

Close