ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการข้อสอบกลาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการข้อสอบกลาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการข้อสอบกลาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยมีวาระพิจารณาที่สำคัญ เช่น ขอความเห็นชอบอนุมัติการจัดสอบวัดผลการศึกษา รายวิชาข้อสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖ และแนวทางการจัดสอบ เป็นต้น ทั้งนี้ มีผู้ช่วยอธิการบดี, คณบดี(ผู้แทนคณบดี) เลขานุการสำนักงานคณบดี, ผู้อำนวยการ, ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ฯ
ณ ห้องประชุม​พระมงคล​สิทธาจารย์​ สำนัก​ทะเบียน​และ​วัดผล​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬาลงกรณ​ราช​วิทยาลัย​ และห้องประชุมออนไลน์
Close