ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) ครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๑๒ วันศุกร์ ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) ครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๑๒ วันศุกร์ ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๑๒ วันศุกร์ ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills)การสอนรายวิชาพระไตรปิฎกวิเคราะห์ และพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
(ภาคเช้า) เวลา ๐๙.๔๕ – ๑๑.๐๐ น. รายวิชา พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
บรรยายโดย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี
(ภาคบ่าย) เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ รายวิชา พระไตรปิฎกวิเคราะห์
งดบรรยาย
Close