ข่าวประชาสัมพันธ์

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและคณะเข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและคณะเข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและคณะเข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดการประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธี การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิขาการของสถาบันอุดมศึกษา
ในการนี้ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิซาการ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ และพระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส ผู้อำนวยการกองวิชาการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องแกรนต์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
Close