ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมกองวิชาการ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ครั้งที่ 4/2566

ประชุมกองวิชาการ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ครั้งที่ 4/2566

กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมกองวิชาการ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ครั้งที่ 4/2566 นำโดย พระมหาสมบูรณ์ วฺุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการกองวิชาการ รองผู้อำนวยการทั้งสองท่าน และเจ้าหน้าที่กองวิชาการ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 303 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

Close