ข่าวประชาสัมพันธ์

มุทิตาพระเมธีวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.

มุทิตาพระเมธีวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.

มุทิตาพระเมธีวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี นำโดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองวิชาการ รองผู้อำนวยการกองวิชาการทั้งสอง และเจ้าหน้าที่กองวิชาการ เข้าถวายมุทิตพระเมธีวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ เนื่องในโอกาสได้รับโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้ิงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ
Close