ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) ครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๑๓ วันศุกร์ ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) ครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๑๓ วันศุกร์ ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๑๓ วันศุกร์ ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills)การสอนรายวิชาพระไตรปิฎกวิเคราะห์ และพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
(ภาคเช้า) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. พระไตรปิฎกวิเคราะห์
หัวข้อ “การวิเคราะห์และการตีความพระไตรปิฎก”
บรรยายโดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(ภาคบ่าย) พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
งดบรรยาย

Close