ข่าวประชาสัมพันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการเข้าร่วมสัมมนา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการเข้าร่วมสัมมนา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการเข้าร่วมสัมมนา
๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยพระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส ผู้อำนวยการกองวิชาการ พระมหาธิติ อนุภทฺโท และนายจิระศักดิ์ ธารสุขกระจ่าง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ไปพลางก่อน เเละเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ “ร่วมกันสำนักงบประมาณ” ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จ้งหวัดพระนครศรีอยุธยา
Close