ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2566 เรื่องการจัดทำต้นฉบับรายวิชา กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี ช่วงเช้า

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2566 เรื่องการจัดทำต้นฉบับรายวิชา กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี ช่วงเช้า

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2566 โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่องการจัดทำต้นฉบับรายวิชา กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยมีทำการประชุมแบบออนไลน์ (Zoom) และที่ประชุม สำนักหอสมุดและเทคโนลียีสารสนเทศ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
@ ในช่วงเช้า เวลา 09.00 น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย เปิดประชุม มอบนโยบายและบรรยาย เรื่อง “แนวทางการเขียนตำรารายวิชากรรมฐาน” โดยมี รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานการจัดทำต้นฉบับ กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 4 วิชา คือ กรรมฐาน 1-4 ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
@ ต่อมา คณาจารย์กลุ่มกรรมฐาน 1-4 ช่วยร่วมกันวิเคราะห์ขอบข่ายเนื้อหารายวิชาทั้ง 4 รายวิชา มีการแยกบท เขียนวัตถุประสงค์รายวิชา วิเคราะห์ขอบข่ายเนื้อหาบทเรียน จัดทำสารบัญ อย่างละเอียด และมอบหมายให้ผู้เขียนในแต่ละบท
@ เป็นการเสร็จสิ้นการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในช่วงเช้า @
Close