ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2566 เรื่องการจัดทำต้นฉบับรายวิชา กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี ช่วงบ่าย

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2566 เรื่องการจัดทำต้นฉบับรายวิชา กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี ช่วงบ่าย

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2566 โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่องการจัดทำต้นฉบับรายวิชา กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยมีทำการประชุมแบบออนไลน์ (Zoom) และที่ประชุม สำนักหอสมุดและเทคโนลียีสารสนเทศ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
@ การประชุมสัมมนา ในช่วงบ่าย@
# ในช่วงบ่าย เวลา 12.30 น. คณาจารย์กลุ่มกรรมฐาน 1-4 ช่วยกันร่วมวิเคราะห์ต่อจากภาคเช้า
# เวลา 13.30 น. พระเดชพระคุณพระเมธีวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) ได้มาเป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง “เขียนตำราวิชากรรมฐานอย่างไร ให้มีมาตรฐาน น่าสนใจ เกื้อกูลการปฏิบัติธรรม”
# เวลา 15.00 น. รศ.ดร.นลินี ณ นคร จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิทยากร บรรยา เรื่อง ” การออกแบบและกำหนดโครงสร้างวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา”
# หลังจากจบการบรรยายแล้ว ได้มีการแจ้งกำหนดการในการประชุมครั้งที่ ๒ #
ในช่วงท้ายกลุ่มคณาจารย์กรรมฐาน 1-4 ได้ถ่ายภาพร่วมกัน และปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2566 โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การจัดทำต้นฉบับรายวิชา กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรระดับปริญญาตรี เวลา 16.50 น.
Close