การประชุมสภาวิชาการ

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2566

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
# พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2566 เมื่อกรรมการสภาวิชากามาครบองค์ประชุมแล้ว อธิการบดีกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาวิชาการ
# พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. เลขานุการสภาวิชาการ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
# เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมแบบออนไซต์เต็มระบบ ทำให้มีกรรมการสภาวิชาการมาร่วมประชุม เป็นจำนวนมาก#
# เมื่อประชุมกันครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว อธิการบดี ประธานสภาวิชาการ ได้กล่าวปิดประชุม เวลา 15.30 น. #
Close