การประชุมสภาวิชาการ

โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) ครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๑๔ วันศุกร์ ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) ครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๑๔ วันศุกร์ ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๑๔ วันศุกร์ ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) การสอนรายวิชาพระไตรปิฎกวิเคราะห์ และพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
(ภาคเช้า) เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. พระไตรปิฎกวิเคราะห์
หัวข้อ “กรรมกับอนัตตา”
บรรยายโดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(ภาคบ่าย) เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
บรรยายโดย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี
หัวข้อ “พระพุทธศาสนากับศาสตร์ล้ำยุค”
Close