ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดนิทรรศการ ในงานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๖ ปี มหาจุฬาฯ

จัดนิทรรศการ ในงานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๖ ปี มหาจุฬาฯ

วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา ร่วมกันจัดนิทรรศการ ในงานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๖ ปี มหาจุฬาฯ สร้างพุทธนวัตกรรม เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
@ กิจกรรมในช่วงเช้ามีพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และบวงสรวงพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ พิธีสักการะหลวงพ่อพุทธโสธร ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา
@ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มจร เป็นประธานในพิธี
@ มีพิธีสดับปกรณ์
@ เจริญพระพุทธมนต์
@ ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
@ มอบโล่ห์เกียรติคุณและเกียรติบัตรกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
ในช่วงบ่าย มีอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “๑๓๖ ปี มหาจุฬาฯ สร้างพุทธนวัตกรรม เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม”
# พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวปิดงาน เวลา ๑๖.๐๐ น.
Close