ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

[ ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ]
.
วันนี้ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส ผู้อำนวยการกองวิชาการ เข้าร่วมประชุมทวิภาคี เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการเเละการเผยเเผ่พระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
นครปฐม.
ในภาพ พระเดชพระคุณพระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ให้เกียรติร่วมเดินพูดคุยเเนะนำเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย พร้อมกับบอกถึงสิ่งที่มุ่งหวังให้ร่วมกันดำเนินการในฐานะมหาวิทยาลัยกลุ่ม ๔ กลุ่มพัฒนาปัญญาเเละคุณธรรมด้วยหลักศาสนา เพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งสองมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต ฯ
.
Close