ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่องการจัดทำต้นฉบับรายวิชา กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยมีทำการประชุมแบบออนไลน์ (Zoom)
@ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย เปิดประชุม มอบนโยบาย โดยมี พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส ผู้อำนวยการกองวิชาการ กล่าวรายงานการจัดทำต้นฉบับ กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา คือ กรรมฐาน ๑-๔ ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
@ ต่อมา คณาจารย์กลุ่มกรรมฐาน ๑-๔ ช่วยร่วมกันวิเคราะห์ขอบข่ายเนื้อหารายวิชาทั้งมีการแยกบท เขียนวัตถุประสงค์รายวิชา วิเคราะห์ขอบข่ายเนื้อหาบทเรียน จัดทำสารบัญ อย่างละเอียด และมอบหมายให้ผู้เขียนในแต่ละบท
Close