ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) ครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๑๖ วันศุกร์ ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) ครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๑๖ วันศุกร์ ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๑๖ วันศุกร์ ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills)การสอนรายวิชาพระไตรปิฎกวิเคราะห์ และพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
(ภาคเช้า) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. พระไตรปิฎกวิเคราะห์
บรรยายโดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(ภาคบ่าย) เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. พระไตรปิฎกวิเคราะห์
บรรยายโดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Close