ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้บริหารวิชาการ ส่วนกลาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

ประชุมผู้บริหารวิชาการ ส่วนกลาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

“ประชุมผู้บริหารวิชาการ ส่วนกลาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖”
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยการนำของ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารวิชาการ ส่วนกลาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมคณะพุทธศาสตร์ อาคารเรียนรวม มจร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามนโยบายของ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ต้องการให้ใช้ห้องประชุมที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ของแต่ละคณะในการประชุมผู้บริหารวิชาการ ส่วนกลาง ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ พระเมธีวรญาณ, ผศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์ และ พระครูปลัดสมเกียรติ กิตติญาโณ เลขานุการ สนง.คณบดีคณะพุทธศาสตร์ ที่ให้การต้อนรับและเป็นเจ้าภาพหลักในการประชุมผู้บริหารวิชาการ ส่วนกลางในครั้งนี้ เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.
Close