ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐-๑๗.๓๐ น. ทีมงานเลขานุการสภาวิชาการได้ดำเนินการจัดประชุมกลั่นกรอง วาระการประชุม สภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ โดยมี รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกรรมการ พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส ผู้อำนวยการกองวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ โดยประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

Close