การประชุมสภาวิชาการ

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2566

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2566

“ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2566”
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. ได้มีการจัดประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการนี้ พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่แทน พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี
@ เมื่อคณะกรรมการสภาวิชาการ มาครบองค์ประชุมแล้ว พระเทพเวที, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย หลังจากนั้น พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2566 ต่อจากนั้น พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เลขานุการสภาวิชาการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
Close