ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะบรรณาธิการคำประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณ 2566

ประชุมคณะบรรณาธิการคำประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณ 2566

“ประชุมคณะบรรณาธิการคำประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณ 2566”
@ วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะบรรณาธิการคำประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 303 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา เพื่อกำหนดแนวทางในการเขียนคำประกาศเกียรติคุณของผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2566 ให้สอดคล้อง ถูกต้อง เหมาะสม และได้มอบหมายภาระงานให้คณะบรรณาธิการแต่ละท่านรับไปเขียนคำประกาศเกียรติคุณต่อไป ฯ
@ เลิกประชุมเวลา 14.15 น. @
Close