ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศเเละรับประกาศนียบัตรหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศเเละรับประกาศนียบัตรหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่

[ ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศเเละรับประกาศนียบัตร ] ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส ผู้อำนวยการกองวิชาการ เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศและรับประกาศนียบัตรหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “หลักสูตรพัฒนามนุษย์ด้วยพุทธปัญญา” รุ่นที่ ๒ ซึ่งได้ปิดจบโครงการเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว นับได้ว่าเป็นหลักสูตรเดียวเเละเเห่งเดียวของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้รับอนุมัติพร้อมทั้งการสนับสนุนเเละส่งเสริมจากกระทรวงฯให้จัดโครงการดังกล่าว จนสำเร็จลุล่วงด้วยดีเป็นรุ่นที่ ๒ แล้ว
ขอกราบขอบพระคุณ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาฯ ที่ให้เกียรติเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เพื่อเรียนรู้เเละศึกษาแนวทางการดำเนินงาน และขอกราบขอบพระคุณ/ขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยสงฆ์เเห่งนี้ครับ🙏🏻😊💐
#กระปุกออนสินน้องกวางเดียร์น่า ผลผลิตจากนิสิตป.ตรี ของวิยาลัยสงฆ์ฯ

Close