ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมติดตามและจัดทำข้อมูลตำแหน่งทางวิชาการ

ประชุมติดตามและจัดทำข้อมูลตำแหน่งทางวิชาการ

ประชุมติดตามและจัดทำข้อมูลตำแหน่งทางวิชาการ
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ประชุมติดตามและจัดทำข้อมูลตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีผู้อำนวยการกองวิชาการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ๓๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร อยุธยา
Close