ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

* การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การจัดทำต้นฉบับรายวิชา กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประชุมแบบออนไลน์ Zoom Meeting ID 4984640486 เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๕๐ น. วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
* เป็นการประชุมแบบออนไลน์ มีคณาจารย์จากทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมประมาณ ๖๐ รูป/คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาฯ ร่วมกันระดมความคิดเห็น เติมเต็มสารบัญกรรมฐาน ๒-๔ การแยกบท การเพิ่มเติมผลลัพธ์การเรียนรู้ ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของรายวิชา ขอบข่ายเนื้อหาประจำบท ใส่ชื่อผู้เขียนแต่ละบท และมอบหมายให้มีผู้เขียนวิชากรรมฐาน ๒-๔ ตามลำดับ และพิจารณาเนื้อหากรรมฐาน ๑ ของทั้ง ๔ บท
Close