ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานปรับปรุงเเก้ไขวีดิโอแนะนำพิธีการเข้ารับปริญญา

ประชุมคณะทำงานปรับปรุงเเก้ไขวีดิโอแนะนำพิธีการเข้ารับปริญญา

ประชุมคณะทำงานปรับปรุงเเก้ไขวีดิโอแนะนำพิธีการเข้ารับปริญญา
วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐-๒๐.๕๕ น.
คณะทำงานได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในเรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้ารับประทานปริญญาบัตร ในพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะทำงานฝ่ายวิชาการนำโดย
พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส ผู้อำนวยการกองวิชาการ ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ID 4984640486
Close