ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4/2566

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4/2566

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4/2566 โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การจัดทำต้นฉบับรายวิชา กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรระดับปริญญาตรี “กรรมฐาน 1-4” วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 ประชุมแบบออนไลน์ เวลา 12.30 – 16.50 น.

Close