ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้บริหารวิชาการ ส่วนกลาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

ประชุมผู้บริหารวิชาการ ส่วนกลาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพการประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลาง ประจำเดือนพฤศจิกายน ซึงจะได้จัดการประชุมหมุนเวียนกันไปตามคณะต่าง ๆ เมื่อผู้บริหารวิชาการส่วนกลางมาพร้อมกันครบองค์ประชุมแล้ว พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้นำบูชาพระรัตนตรัย และนำเข้าสู่การประชุมผู้บริหารวิชาการต่อไป มีวาระที่น่าสนใจคือการกำหนดการซ้อมย่อยพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และกำหนดการประชุมผู้บริหารวิชาการครั้งต่อไปที่คณะมนุษยศาสตร์ ส่วนวันเวลาจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อประชุมกันครบทุกวาระแล้ว ท่านประธานได้กล่าวปิดการประชุม เวลาประมาณ 15.45 น.

Close