ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการโครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ประชุมคณะกรรมการโครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ประชุมคณะกรรมการโครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.
โดยมี พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการนำโดย พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส ผู้อำนวยการกองวิชาการ และคณะกรรมการแต่ละส่วนงาน โดยประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ID 4984640486
Close