การประชุมสภาวิชาการ

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2566

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2566

# ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2566 #
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2566 ประจำเดือนธันวาคม เมื่อกรรมการสภาวิชาการมาครบองค์ประชุมแล้ว พระธรรมวัชรบัณฑิต ได้กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย หลังจากนั้น เลขานุการสภาวิชาการ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้นำเข้าสู่การประชุมสภาวิชาการ เป็นลำดับสืบไป เลิกประชุมเวลา 15.10 น.
Close