การประชุมสภาวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์สไลด์แบนเนอร์

แจ้งประกาศปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๗

แจ้งประกาศปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๗

*หมายเหตุ:  – ส่วนงานที่ต้องการเสนอวาระเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ต้องเสนอก่อนวันประชุมอย่างช้าที่สุด ๑๐ วันทำการ
ตามวันและเวลาทำงานของมหาวิทยาลัย
– หากเสนอล่าช้าเกินกำหนด ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการจะนำวาระของส่วนงานนั้น ๆ ไปไว้ในคราว
ประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไป

Close