การประชุมสภาวิชาการ

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2567

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2567

# วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น.#
#ณ ห้อง 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา#
#พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อคณะกรรมการสภาวิชาการมาครบองค์ประชุมแล้ว พระธรรมวัชรบัณฑิต ได้กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และได้มอบหมายให้ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เลขานุการสภาวิชาการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป#
Close