ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานจัดทำรายละเอียดประจำรายวิชาบาลี ๑-๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ประชุมคณะทำงานจัดทำรายละเอียดประจำรายวิชาบาลี ๑-๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ประชุมคณะทำงานจัดทำรายละเอียดประจำรายวิชาบาลี ๑-๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร. ประธานคณะทำงาน เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำรายละเอียดประจำรายวิชาบาลี ๑-๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยมีพระมหาธิติ อนุภทฺโท ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๓๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
Close