สื่อสิ่งพิมพ์หนังสือวิชาการ

แนวคิด เบื้องหลังการจัดระบบ เนื้อหาพระไตรปิฎก

แนวคิด เบื้องหลังการจัดระบบ เนื้อหาพระไตรปิฎก

แนวคิดเบื้องหลังการจัดระบบเนื้อหาพระไตรปิฎก 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย

https://heyzine.com/flip-book/d60282f43d.html

Close