การประชุมสภาวิชาการ

ประชุมสภาวิชาการสัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ประชุมสภาวิชาการสัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

# วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.#
#พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในที่ประชุมสภาวิชาการสัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ #ณ หอประชุมวิทยาล้ัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง#เมื่อคณะกรรมการสภาวิชาการมาครบองค์ประชุมแล้ว พระธรรมวัชรบัณฑิต ได้กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย พระมหานพดล สุวรรณเมธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง กล่าวต้อนรับ และได้มอบหมายให้ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เลขานุการสภาวิชาการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป#
Close