สื่อสิ่งพิมพ์หนังสือวิชาการ

โครงสร้างเนื้อหาพระสูตร

โครงสร้างเนื้อหาพระสูตร

โครงสร้างเนื้อหาพระสูตร
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย

https://heyzine.com/flip-book/bb8ff74d10.html

Close