ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี วิชาภาษาบาลีเสริม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี วิชาภาษาบาลีเสริม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี วิชาภาษาบาลีเสริม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี วิชาภาษาบาลีเสริม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๓๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร อยุธยา โดยมีผอ.กองวิชาการ เป็นเลขานุการ มีคณะกรรมการเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง
Close